คณะพยาบาลศาสตร์

แผนการจัดการเรียนการสอน

แผนการศึกษา 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GEN 1102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)

3

3

0

6

GEN 1303

ศาสตร์พระราชา

(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)

3

3

0

6

GEN 1305

โลกธุรกิจ

(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)

3

3

0

6

GEN 1402

การรู้ดิจิทัล

(กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี)

3

3

0

6

GEN 1404

มหัศจรรย์แห่งการคิด

(กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี)

3

3

0

6

GEN 1408

วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21

(กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี)

3

3

0

6

GEN XXXX

………………………… (หมวดวิชาเลือกเสรี)  

3

3

0

6

รวม

21

21

0

42

                                                                                                                                   ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

GEN 1307

วิศวกรสังคม

(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)

3

3

0

6

GEN 1406

อาหารเพื่อสุขภาพ

(กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี)

3

3

0

6

NUR 1101

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  

(กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ:
กลุ่มวิชาร่างกายและจิตใจมนุษย์)  

4

3

2

7

NUR 1102

ชีวเคมีและโภชนศาสตร์

(กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ:
กลุ่มวิชาร่างกายและจิตใจมนุษย์)  

3

3

0

6

NUR 1103

จิตวิทยาและสุขภาพ                 

(กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ:
กลุ่มวิชาร่างกายและจิตใจมนุษย์)                

3

3

0

6

NUR 1201

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สำหรับพยาบาล            

(กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ:
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

2

2

0

4

รวม

18

17

2

35

                                                                                                                                  ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

NUR 2202

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล

(กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ:
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)        

3

3

0

6

NUR 2203

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล  

(กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ:
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

3

3

0

6

NUR 2301

การพยาบาลด้วยความเมตตา  

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ):

กลุ่มวิชาธรรมาภิบาลทางการพยาบาล)

3

3

0

6

NUR 2302

หลักฐานเชิงประจักษ์และการพยาบาลพื้นฐาน               

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ):

กลุ่มวิชาธรรมาภิบาลทางการพยาบาล)

2

2

0

4

NUR 2303

การตัดสินใจทางคลินิกและทักษะการพยาบาลพื้นฐาน           

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ):

กลุ่มวิชาธรรมาภิบาลทางการพยาบาล)  

3

2

2

5

NUR 2304

กฎหมาย และจริยธรรมทางการพยาบาล         

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ):

กลุ่มวิชาธรรมาภิบาลทางการพยาบาล)  

2

2

0

4

NUR 2601

จิตพฤติกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง              

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน จิตเวชและสุขภาพจิต)    

2

1

2

3

GEN XXXX

……………………………… (หมวดวิชาเลือกเสรี)  

3

3

0

6

รวม

21

19

4

40

                                                                                                                                   ชั่วโมง/สัปดาห์ = 63

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

NUR 2401

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา
การพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  

3

3

0

6

NUR 2402

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา              การพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  

3

3

0

6

NUR 2403

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา              การพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  

3

3

0

6

NUR 2404

การพยาบาลผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนผ่านของภาวะสุขภาพ

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา              การพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  

2

2

0

4

NUR 2602

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา
การพยาบาลชุมชน จิตเวชและสุขภาพจิต)   

3

3

0

6

NUR 2801

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน   

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

รวม

17

14

9

28

                                                                                                                              ชั่วโมง /สัปดาห์ = 51

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

NUR 3405

การพยาบาลวิกฤตและฉุกเฉิน

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา              การพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  

3

2

2

5

NUR 3501

การพยาบาลมารดา ทารก และ            การผดุงครรภ์ 1    

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์)                

3

2

2

5

NUR 3603

การพยาบาลสุขภาพชุมชนร่วมสมัย

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา
การพยาบาลชุมชน จิตเวชและสุขภาพจิต)   

3

3

0

6

NUR 3802

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

NUR 3803

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1                      

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

NUR 3804

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุตาม

การเปลี่ยนผ่านของภาวะสุขภาพ

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

2

0

6

0

รวม

17

7

28

16

                                                                                                                              ชั่วโมง/สัปดาห์ = 51

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

NUR 3502

การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 2    

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์)                

3

2

2

5

NUR 3604

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ): กลุ่มวิชา
การพยาบาลชุมชน จิตเวชและสุขภาพจิต)   

2

1

2

3

NUR 3805

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

NUR 3806

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ

การผดุงครรภ์ 1    

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

NUR 3807

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

รวม

14

3

31

8

                                                                                                                               ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42   

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

NUR 4901

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล        

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ):
โครงการศึกษาเอกเทศ ปัญหาพิเศษ
ภาคนิพนธ์ หัวข้อพิเศษ การสัมมนา
และการวิจัย)  

3

2

2

5

NUR 4305

ภาวะผู้นำทางคลินิก
และการจัดการทางการพยาบาล   

(กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ):

กลุ่มวิชาธรรมาภิบาลทางการพยาบาล)  

2

2

0

4

NUR 4808

ปฏิบัติการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 2    

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

NUR 4809

ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสุขภาพชุมชน                 

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

NUR 4810

ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

2

0

6

0

รวม

13

4

26

9

                                                                                                                              ชั่วโมง/สัปดาห์ = 39

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

NUR 4811

ปฏิบัติการพยาบาลวิกฤตและฉุกเฉิน

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

NUR 4812

ปฏิบัติการภาวะผู้นำทางคลินิก

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

NUR 4813

ปฏิบัติการวิชาชีพพยาบาล

(ประสบการณ์ภาคสนาม)

3

0

9

0

รวม

9

0

27

0

                                                                                                                              ชั่วโมง/สัปดาห์ = 27