คณะพยาบาลศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

เลือกสาขา
เลือกสาขาวิชา
เลือกสาขา
อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และหรือผู้สูงอายุ
(อาจารย์)

การศึกษา

B.N.S, Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
MClinNurs (Nursing) (Gerontic Nursing), School of Nursing La Trobe University, Australia
Ph.D. (Nursing) School of Nursing and Midwifery, La Trobe University, Australia

ติดต่อ

thaworn_lor@g.cmru.ac.th
อาจารย์ ดร.พยอม ถิ่นอ่วน
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และหรือผู้สูงอายุ
(อาจารย์)

การศึกษา

Diploma in Nursing (Equivalent to Bachelor of Nursing Sciences), Lampang Nursing College, Lampang, Thailand
M.N.S. (Gerontological Nursing), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Doctor of Philosophy Program (Community Medicine), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

ติดต่อ

payom_thi@cmru.ac.th
อาจารย์ ดร.กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และหรือผู้สูงอายุ
(อาจารย์)

การศึกษา

Diploma in Nursing (Equivalent to Bachelor of Nursing Sciences), Borommarajonani College of Nursing Chonburi, Thailand
Master of Nursing Science (Nursing Education) Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Thailand
Doctor of Nursing Science Faculty of Nursing, Mahidol University, Thailand

ติดต่อ

kannapatch_sri@g.cmru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีดา คำแดง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และหรือผู้สูงอายุ
(อาจารย์)

การศึกษา

B.N.S. Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
M.N.S. (Nursing care of women) Major Nursing care of women, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
-

ติดต่อ

praveda_kam@cmru.ac.th
อาจารย์ อัญชลี คงอ้าย
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และหรือผู้สูงอายุ
(อาจารย์)

การศึกษา

B.S.N., Lampang Nursing College, Lampang, Thailand
M.S.N. (Gerontological Nursing) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
-

ติดต่อ

anchalee_kon@g.cmru.ac.th
อาจารย์ ดร.สมศรี สัจจะสกุลรัตน์
สาขาการพยาบาลชุมชน
(อาจารย์)

การศึกษา

Diploma in Nursing, Boromarajonani College of Nursing, SongKhla. Faculty of Nursing Praboromarajchanok Institute
M.N.S. (Nursing Educational) Faculty of Nursing Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
D.B. (Buddhist Studies) Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus, Chiang Mai, Thailand

ติดต่อ

somsri_sat@g.cmru.ac.th
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
สาขาการพยาบาลชุมชน
(อาจารย์)

การศึกษา

B.S.N., Lampang Nursing College, Thailand
MSc, Public Health Nursing, Mahidol University, Thailand
PhD, Tropical Medicine, Mahidol University, Thailand

ติดต่อ

amornrat_anu@g.cmru.ac.th
อาจารย์ ประภัสสร ธรรมเมธา
สาขาการพยาบาลชุมชน
(อาจารย์)

การศึกษา

B.N.S. School of Nursing, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
M.N.S. (Community Nurse Practitioner), Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, Thailand
-

ติดต่อ

prapatsorn_tha@g.cmru.ac.th
อาจารย์ พีรพรรณ อภิวงค์วาร
สาขาการพยาบาลชุมชน
(อาจารย์)

การศึกษา

B.N.S Faculty of Nursing, Sukhothai Thammathirat open University, Thailand
M.N.S (Major of Community Nurse Practitioner) Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
-

ติดต่อ

peeraphan_api@g.cmru.ac.th
อาจารย์ ดร.ปริศนา นวลบุญเรือง
สาขาการพยาบาลมารดาและทารกหรือการผดุงครรภ์
(อาจารย์)

การศึกษา

Diploma in Nursing (Equivalent to Bachelor of Nursing Sciences), Borommarajonani Buddhachinnaraj, College of Nursing, Pitsanuloke, Thailand
M.Ed. (Nursing Administration) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
D.S.N. The University of Alabama at Birmingham, AL, USA.

ติดต่อ

prissana_nau@g.cmru.ac.th
อาจารย์ จิตตวีร์ เกียรติสุวรรณ
สาขาการพยาบาลเด็ก
(อาจารย์)

การศึกษา

B.S.N. (Nursing & Midwifery), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
M.S.N. (Nursing Administration) Saint Louis College, Bangkok, Thailand
-

ติดต่อ

jittavee_kia@cmru.ac.th
อาจารย์ ธณัชช์นรี สโรบล
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(อาจารย์)

การศึกษา

Certificate of Advanced Nursing and Midwifery, Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima, Thailand
M.N.S (Mental Health Nursing and Psychiatric Nursing) Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
-

ติดต่อ

tanatnari_sar@g.cmru.ac.th