คณะพยาบาลศาสตร์

คณะผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ติดต่อ : 093 139 7112
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีดา คำแดง
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ติดต่อ : 092 297 7959
อาจารย์ ดร.พยอม ถิ่นอ่วน
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ติดต่อ : 065 609 2827
อาจารย์ ดร.กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ติดต่อ : 065 607 9935
No data was found