คณะพยาบาลศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

        1.โครงสร้างหลักสูตร

         โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็น                   ชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2563 ดังนี้

         ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                24     หน่วยกิต                                                                 

         ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                     100    หน่วยกิต

                   1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ                                                          18     หน่วยกิต

                            1.1) กลุ่มวิชาร่างกายและจิตใจมนุษย์                         10     หน่วยกิต

                            1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                 8     หน่วยกิต

                   2) กลุ่มวิชาชีพ                                                                      82    หน่วยกิต

                             2.1) รายวิชาทฤษฎี                                                     45    หน่วยกิต

                             2.1.1) กลุ่มวิชาธรรมาภิบาลทางการพยาบาล             12   หน่วยกิต

                             2.1.2) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   14    หน่วยกิต

                             2.1.3) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์    6 หน่วยกิต

                             2.1.4) กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจิตเวชและสุขภาพจิต    10  หน่วยกิต

                             2.1.5) โครงการศึกษาเอกเทศ ปัญหาพิเศษ ภาคนิพนธ์หัวข้อพิเศษ การสัมมนาและการวิจัย               3     หน่วยกิต

                             2.2)    รายวิชาปฏิบัติ                                                            37    หน่วยกิต

         ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า            6    หน่วยกิต

        2) รายวิชาในหลักสูตร (รวม 130 หน่วยกิต)

      ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      24       หน่วยกิต

         ประกอบด้วยรายวิชาบูรณาการครอบคลุมเนื้อหากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี โดยเลือกให้ครบทุกกลุ่ม ดังโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต่อไปนี้

         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์                                                                                                                                                                                                  12      หน่วยกิต

บังคับ                                                                                                                                                                                                                                                                               6    หน่วยกิต

GEN 1102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEN 1307

วิศวกรสังคม

3(3-0-6)

เลือก                                                                                                                                                                                                                                                                                    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

GEN 1101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

GEN 1103

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

3(3-0-6)

GEN 1104

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEN 1105

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEN 1106

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEN 1107

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEN 1108

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEN 1201

ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

3(3-0-6)

GEN 1202

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

3(3-0-6)

GEN 1301

ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่

3(3-0-6)

GEN 1302

วิธีวิทยาการถ่ายทอดความรู้

3(3-0-6)

GEN 1303

ศาสตร์พระราชา

3(3-0-6)

GEN 1305

โลกแห่งธุรกิจ

3(3-0-6)

GEN 1306

ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6)

GEN 1308

วัยใสใจสะอาด

3(3-0-6)

       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี                                                                                                                                                                                 12      หน่วยกิต

บังคับ                                                                                                                                                                                                                                                                              6 หน่วยกิต

GEN 1402

การรู้ดิจิทัล

3(3-0-6)

GEN 1404

มหัศจรรย์แห่งการคิด

3(3-0-6)

เลือก                                                                                                                                                                                                                                                                         ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

GEN 1403

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

3(3-0-6)

GEN 1405

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

GEN 1406

อาหารเพื่อสุขภาพ

3(3-0-6)

GEN 1407

การเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

3(3-0-6)

GEN 1408

วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21

3(3-0-6)

       ก.หมวดวิชาเฉพาะ                                                                             100     หน่วยกิต

       1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ   18     หน่วยกิต

                1.1) กลุ่มวิชาร่างกายและจิตใจมนุษย์                                        10      หน่วยกิต

NUR 1101

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

4(3-2-7)

NUR 1102

ชีวเคมีและโภชนศาสตร์

3(3-0-6)

NUR 1103

จิตวิทยาและสุขภาพ

3(3-0-6)

             1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                                 8       หน่วยกิต

NUR 1201

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล

2(2-0-4)

NUR 2202

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล

3(3-0-6)

NUR 2203

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล

3(3-0-6)

  1) กลุ่มวิชาชีพ    82    หน่วยกิต

           2.1) รายวิชาทฤษฎี                                                                 45      หน่วยกิต

           2.1.1) กลุ่มวิชาธรรมาภิบาลทางการพยาบาล                         12      หน่วยกิต

บังคับ                                                                                    

NUR 2301

การพยาบาลด้วยความเมตตา

3(3-0-6)

NUR 2302

หลักฐานเชิงประจักษ์และการพยาบาลพื้นฐาน

2(2-0-4)

NUR 2303

การตัดสินใจทางคลินิกและทักษะการพยาบาลพื้นฐาน

3(2-2-5)

NUR 2304

กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล

2(2-0-4)

NUR 4305

ภาวะผู้นำทางคลินิกและการจัดการทางการพยาบาล 

2(2-0-4)

                    2.1.2) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ             14      หน่วยกิต

บังคับ                                                                                    

NUR 2401

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

3(3-0-6)

NUR 2402

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

3(3-0-6)

NUR 2403

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

3(3-0-6)

NUR 2404

การพยาบาลผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนผ่านของภาวะสุขภาพ

2(2-0-4)

NUR 3405

การพยาบาลวิกฤตและฉุกเฉิน

3(2-2-5)

                  2.1.3) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์          6    หน่วยกิต

บังคับ                                                                                     

NUR 3501

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1  

3(2-2-5)

NUR 3502

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

3(2-2-5)

                  2.1.4) กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน จิตเวชและสุขภาพจิต              10    หน่วยกิต

บังคับ                                                                                     

NUR 2601

จิตพฤติกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

2(1-2-3)

NUR 2602

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3(3-0-6)

NUR 3603

การพยาบาลสุขภาพชุมชนร่วมสมัย

3(3-0-6)

NUR 3604

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

2(1-2-3)

                  2.1.5) โครงการศึกษาเอกเทศ ปัญหาพิเศษ ภาคนิพนธ์

                             หัวข้อพิเศษ การสัมมนาและการวิจัย                             3    หน่วยกิต

บังคับ                                                                                    

NUR 4901

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

3(2-2-5)

                  2.2) รายวิชาปฏิบัติ                                                              37   หน่วยกิต

                  2.2.1) ประสบการณ์ภาคสนาม                                            37   หน่วยกิต

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

NUR 2801

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 

3(0-9-0)

NUR 3802

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3(0-9-0)

NUR 3803

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

3(0-9-0)

NUR 3804

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนผ่านของภาวะสุขภาพ

2(0-6-0)

NUR 3805

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

3(0-9-0)

NUR 3806

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์  1

3(0-9-0)

NUR 3807

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

3(0-9-0)

NUR 4808

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

3(0-9-0)

NUR 4809

ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสุขภาพชุมชน

3(0-9-0)

NUR 4810

ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

2(0-6-0)

NUR 4811

ปฏิบัติการพยาบาลวิกฤตและฉุกเฉิน

3(0-9-0)

NUR 4812

ปฏิบัติการภาวะผู้นำทางคลินิก

3(0-9-0)

NUR 4813

ปฏิบัติการวิชาชีพพยาบาล

3(0-9-0)

 

ก. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         6        หน่วยกิต

          ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว