คณะพยาบาลศาสตร์

ตราสัญลักษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน