คณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2467 โดยมีพัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับ ปัจจุบันมีหน่วยงานทำหน้าที่จัดการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย 5 คณะ 3 วิทยาลัย รวมทั้ง บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ ที่มีการจัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ มีหลักสูตรเปิดสอนมากกว่า 90 หลักสูตร

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่บริการการศึกษา จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในส่วนของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีที่ตั้งสำหรับจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2543 ประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดหาที่ดิน ในท้องที่ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 109 ไร่ 6 ตารางวา มอบให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าใช้ประโยชน์เพื่อจัดการศึกษาและจัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2547 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้ง “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีที่ตั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้ปรับสถานภาพการบริหารขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” อย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ซึ่งมีส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย (1) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (2) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ (3) สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

              ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะมีอายุครบรอบ 100 ปี และเมืองแม่ฮ่องสอนจะมีอายุครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2567 ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ และ ครบรอบ 150 ปี ของเมืองแม่ฮ่องสอน และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามแผนที่บรรจุไว้ใน “แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน” ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบแผนฉบับดังกล่าวไว้แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ลูกหลานของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีโอกาสเรียนในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งยังมีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก และประการสำคัญเป็นการตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านการพยาบาลของประเทศชาติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนจากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความเป็นธรรมชาติและมีมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาอีกด้วย

              การดำเนินการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ริเริ่มขึ้นด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และมีการเข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมมีมติ “รับทราบและเห็นชอบการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน” จึงดำเนินการนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ทำให้การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (เป็นวันครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) นับเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ลำดับที่ 4 ที่มีที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อทำการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ร่วมกับงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

              ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานั้น คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มีมติเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร (ครั้งที่ 1) ในการประชุมครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร (ครั้งที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณารับรองการเปิดสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งมีกำหนดเข้าตรวจประเมินฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 รวมทั้งยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนรับนักศึกษา จำนวน 80 คนต่อปี เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 รวมมีนักศึกษาในระบบตลอดหลักสูตร จำนวน 320 คน