คณะพยาบาลศาสตร์

2567-03-01-หัวเว็บพยาบาล
2567-02-10-Faculty-of-Nursing

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความบันทึกความเข้าใจ ระหว่างโรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิ...
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

ข่าววิจัย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ดำเนิน...

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยในปีพุทธศักราช 2567...
กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ R...

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

“บัณฑิตเป็นนักออกแบบและจัดการบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

เว็บลิงค์

e-mail
banner-lms
ITA
moneysystem
congrate-working
1340620682
kmweb
nayobai
saroob
vijai
judsue
cmru-shop
checkin
sdgs
webrankings
online-contact