คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.นิพนธ์ คำพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร....
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณ...
พิธีลงนามความบันทึกความเข้าใจ ระหว่างโรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม...
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 จำนวนรวม 4 อัตรา ประกาศมหาวิทยาลัยราช...
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
วันที่ 11-12 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีดา คำแดง รองคณบดี และอาจารย์ประภัสสร ธรรมเมธา ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าพบทีม...
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จัดอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีสังวาลย์” ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16...
ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ที่คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 และรับรองมติการประชุมในคราวเด...
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) จัดอบรมในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ในวันอังคารที่ 6 ม...
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว