คณะพยาบาลศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางภัทราวดี ทองปัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ