คณะพยาบาลศาสตร์

งานวิจัยของคณะที่ได้รับการตีพิมพ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 8 รายการ

ที่

ปี ค.ศ.

ที่เผยแพร่

ชื่อบทความ

ประเภท

ระดับ

การเผยแพร่

Link

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1

2023

การวิเคราะห์เรื่องเล่าการเป็นพ่อมือใหม่กับการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอดบริบทจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบน

Analysis of first-time fatherhood narratives in relation to pregnancy, childbirth and postpartum care within the context of one province in the upper north region

บทความวิจัย

TCI2

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/261769

2

2023

ความบกพร่องทางเพศของสตรีวัยหมดประจำเดือน

Sexual Dysfunction in Menopausal Women

บทความวิชาการ

TCI2

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/256734/178387

3

2023

 

A Descriptive Qualitative Study of Older Persons and Family Experiences with Extreme Weather Conditions in Northern Thailand

บทความวิจัย

Q2

https://www.mdpi.com/1660-4601/20/12/6167

4

2023

 

Towards Cultural Adequacy of Experience-Based Design: A Qualitative Evaluation of Community-Integrated Intermediary Care to Enhance the Family-Based Long-Term Care for Thai Older Adults

บทความวิจัย

Q2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10419003/pdf/healthcare-11-02217.pdf

5

2023

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการทางคลินิกทรุดลงในผู้ป่วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมง

Factors Associated with Clinical Symptom Deterioration in Sepsis Patients within 72 Hours Following Hospitalization

บทความวิจัย

TCI2

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JND/article/view/265562/178801

6

2023

ประสบการณ์ของพ่อแม่ในการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กปฐมวัย: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา

Parents’ experiences in the management of early childhood challenging behaviours: A descriptive qualitative study

บทความวิจัย

TCI2

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/266139/179871

7

2023

ความเท่าทันต่อโรคความดันโลหิตสูงและการจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงแม่ฮ่องสอน: การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายเหตุการณ์สำคัญ

Hypertension Literacy and Self-Management among Older Persons with Hypertension, Mae Hong Son: A Critical Incident Technique Qualitative Study

บทความวิจัย

TCI2

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/265940

8

2023

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนพื้นที่สูงและห่างไกลจังหวัดเชียงใหม่

Factors associated with Stress among Older Persons Living in Highland and Remote Communities, Chiang Mai Province

บทความวิจัย

TCI2

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/265611