คณะพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ปรัชญา

การศึกษาและภูมิปัญญา เป็นหัวใจของความเจริญงอกงาม

ปณิธาน

ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม (Wisdom for Growth)

เอกลักษณ์

สถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาวะท้องถิ่น สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่สากล

อัตลักษณ์

“บัณฑิตเป็นนักออกแบบและจัดการบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นกลไกแห่งปัญญาเพื่อความเจริญงอกงามของสังคม วิชาชีพพยาบาล และความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
  2. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพและการพยาบาลเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กร