คณะพยาบาลศาสตร์

พิธีลงนามความบันทึกความเข้าใจ ระหว่างโรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับโรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ นพ.นพพร นิวัฒนนันท์ อาจารย์ นพ.พัฒนา โพธิ์สุยะ และทีมผู้บริหาร เพื่อร่วมมือดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาล วิชาการ และพัฒนาคุณภาพบริการ

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว