คณะพยาบาลศาสตร์

“SROI Evaluator” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ทีมวิทยากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม และ ดร.สมพร พูลวงค์ เพื่อเป็นผู้ประเมินผลกระทบโครงการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) และแนวทางการจัดทำและการสร้างแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ของโครงการวิจัย

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง จำนวน 80 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ ได้รับการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว