คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดการประชุม การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมไมลองยี อาคารปฏิบัติการกลาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และเคล็ด(ไม่)ลับในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์และคณาจารย์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยตีพิมพ์อยู่ในฐาน Scopus

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว