คณะพยาบาลศาสตร์

📌เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.นิพนธ์ คำพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย ประธานคณะทำงาน ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์ ผู้ทำงาน นอ.หญิง ผศ.ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ผู้ทำงานและเลขานุการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมี รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนางกรรณิการ์ สุขเมือง หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันพี่เลี้ยง พร้อมด้วย รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ ประธานคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.ลิลลี่ ศิริพร และคุณบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม
.
ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลมีกำหนดตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้การจัดการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินสถาบันการศึกษา และวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ได้เข้าเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์และหอพักนักศึกษา
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว