คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 11-12 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีดา คำแดง รองคณบดี และอาจารย์ประภัสสร ธรรมเมธา ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าพบทีมผู้บริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน เพื่อแจ้งความคืบหน้าของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรึกษาหารือและขอความอนุเคราะห์ในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลต่อไป

 

.
ภาพ / ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีดา คำแดง
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง จำนวน 80 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ ได้รับการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว