คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จัดอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีสังวาลย์” ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทีมวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา อาจารย์ ดร.ปริศนา นวลบุญเรือง อาจารย์ ดร.สมศรี สัจจะสกุลรัตน์ อาจารย์ ดร.พยอม ถิ่นอ่วน อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒนนทเขตต์ และอาจารย์ ดร.กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง โดยมีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการพัฒนาโครงร่างการวิจัย การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการ

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง จำนวน 80 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ ได้รับการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว