คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยง ให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเปิดการเรียนการสอน จึงถือโอกาสในการเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆของ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว