คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำโครงสร้างบริหาร กลยุทธ์การวางแผนการขับเคื่อนสำนักวิชาฯ รวมถึงระบบการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาของสำนักวิชาฯ นอกจากนี้ ได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว