คณะพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ที่คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 และรับรองมติการประชุมในคราวเดียวกัน มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) โดยมีแผนการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 จำนวน 80 คนต่อปี
ทั้งนี้การรับนักศึกษาเป็นไปตามอัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1:8 ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2566

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง จำนวน 80 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ ได้รับการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว