คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาคทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมี แพทย์ พยาบาลบุคลากรสาธารณสุข จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม
โดยในปี 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างความรอบรู้ในสตรีไทยวัยเจริญพันธุ์ เพื่อการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยบูรณาการกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนทั่วไปและสตรีไทยวัยเจริญพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี และเพื่อคัดกรองค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และเมื่อพบความผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยต่อด้วยเครื่องเอกชเรย์เต้านม(Mammogram) รวมถึงการจัดระบบส่งต่อผู้สงสัยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเข้าสู่ระบบเพื่อได้รับการวินิจฉัยและรักษาในลำดับถัดไป
ทั้งนี้กิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ให้บริการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว