คณะพยาบาลศาสตร์

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 และนักศึกษาเดิมที่มีความประสงค์ที่จะขอเข้าพักหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีดังนี้

1.หอพักยอดดอย (หญิง)
จำนวนผู้เข้าพัก 4 คนต่อห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกครบ พร้อมแอร์ เพียงคนละ 3,000 บาทต่อภาคเรียน
ชั้น 2 ว่าง 11 ห้อง
ชั้น 3 ว่าง 12 ห้อง
ชั้น 4 ว่าง 12 ห้อง
รับนักศึกษาได้ 140 คน

2.หอพักกลางดอย(หญิง)
จำนวนเข้าพัก 3 คนต่อห้อง เพียงคนละ 1,500 บาท
ว่าง 3 ห้อง รับนักศึกษาได้ 9 คน

3.หอพักอิงดอย(ชาย)
จำนวนผู้เข้าพัก 3 คนต่อห้อง เพียงคนละ 1,500 บาท ต่อภาคเรียน
จำนวนผู้เข้าพัก 2 คนต่อห้อง เพียงคนละ 2,000 บาท ต่อภาคเรียน
ว่างจำนวน 10 ห้อง รับนักศึกษาได้ 24 คน
.
ทั้งนี้นักศึกษาที่ประสงค์ขอเข้าพักหอนักศึกษานำหลักฐานในการสมัครเข้าหอพักประกอบด้วย

1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดนักศึกษา)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ

ให้ติดต่อยื่นเข้าหอพัก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ชั้น 1 อาคาร 1 (สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)

นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รหัส 67 ยื่นระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567
นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รหัส 64 รหัส 65 และ รหัส 66 ยื่นระหว่างวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2567
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รหัส 67 ยื่นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567

นักศึกษาสามารถเข้าพักอาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
236 ม.3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. 065 472 1706 อีเมล mhsc@g.cmru.ac.th
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #MaehongsonCampus
#คณะพยาบาลศาสตร์ #nursecmru
#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #MSCCMRU
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #ildr
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง จำนวน 80 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ ได้รับการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว