คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อพลวัตทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่การยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพและการเรียนรู้ที่เป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาบุคลากรและระบบบริการสุขภาพโดยความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นกลไกแห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น