คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 1. ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย :        หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

          ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Nursing Science Program

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย
  ชื่อเต็ม :         พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ   :         พย.บ.

  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อเต็ม  :         Bachelor of Nursing Science
  ชื่อย่อ   :         N.S.

 2. วิชาเอก
  -ไม่มี-
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร
  รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   

          ประเภทของหลักสูตร

          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

          ภาษาที่ใช้

          ภาษาไทย

          การรับเข้าศึกษา

          รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

          ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          ไม่มี

          การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 1. ปรัชญาของหลักสูตร

          บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการพยาบาลแบบองค์รวมในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้รับบริการในภาวะปกติและที่เจ็บป่วยด้วยความเมตตา ภายใต้กฎหมายและ                        จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีดิจิทัลจะนำมาซึ่งการบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสอดคล้อง              กับความต้องการของปัจเจกบุคคลในสังคมพหุวัฒนธรรม และตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ ดังนี้

          1)  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีเมตตาต่อผู้อื่น ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม แสดงออกถึงการเป็นคนดีของสังคมและคนดีของวิชาชีพ

          2) มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์พระราชา

          3) มีความรอบรู้ศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพและที่เกี่ยวข้องในการศึกษาด้านสุขภาพ วางแผนการพยาบาลชุมชน                        ครอบครัว บุคคลทุกช่วงวัยในภาวะปกติและเจ็บป่วย

          4) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมด้วยความเมตตาภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย อ้างอิงหลักฐาน                               เชิงประจักษ์ บูรณาการศาสตร์พระราชา เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพและที่เกี่ยวข้องและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5) ออกแบบและพัฒนาบริการทางการพยาบาลโดยบูรณาการศาสตร์พระราชา แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลและสุขภาพ

          6) มีความรู้และทักษะการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้รับบริการในพื้นที่ชนบทในสังคมพหุวัฒนธรรม

          7) มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ด้วยตนเองและทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ

          8) สื่อสารเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ร่วมกับสหวิชาชีพ